En ikon av en vågskål

Allmänna villkor för Frilansdesigner.se

Uppdaterade 6 december 2023

Dessa allmänna villkor (“Villkor(en)”) gäller för alla tjänster som Frilansdesigner.se (”Frilansdesigner”) tillhandahåller sina kunder. När ni anlitar Frilansdesigner för ett uppdrag (”Uppdraget”) gäller därför dessa Villkor, tillsammans med eventuella tillägg som vi skriftligen kommit överens om.

1. Uppdraget

1.1 Frilansdesigner åtar sig framför allt uppdrag inom ramen för 30-dagars abonnemangstjänster presenterade på Frilansdesigner.se (”Medlemskap”), men dessa Villkor gäller oavsett vilken uppdragsform som överenskommits.
1.2 Frilansdesigner åtar sig att utföra Uppdraget fackmannamässigt, professionellt och omsorgsfullt, och att i möjligaste mån leverera sina tjänster inom de tidsramar som gäller enligt valt Medlemskap eller som parterna annars skriftligen kommit överens om.
1.3 Avtalet om Uppdraget är bindande vid beställning och betalning via Frilansdesigner.se, eller i övrigt vid Frilansdesigners skriftliga bekräftelse på beställning från kund via e-post.

2. Pris och betalning

2.1 Priser på Medlemskap finns på Frilansdesigner.se, samt finns angivna vid betalning. Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt.
2.2 Medlemskap betalas av kund i samband med beställning via Frilansdesigner.se.
2.3 Uppdrag som inte är ett Medlemskap betalas mot faktura senast 10 dagar efterfakturadatum.
2.4 Vid eventuell utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta på utestående belopp enligt räntelagen. Frilansdesigner förbehåller sig även rätten till att begära ersättning för indrivningskostnader. Utöver detta har Frilansdesigner rätt att avbryta Uppdraget till dess att betalning sker.

3. Avtalstid och uppsägning

3.1 Medlemskap förlängs automatiskt efter varje 30-dagarsperiod som löper efter kunds initialabeställning.
3.2 Medlemskap avslutas efter uppsägning när 30 dagar från kundens initiala beställning, ellersenaste förlängning, har löpt ut.
3.3 Kund kan pausa sitt Medlemskap genom e-post till, eller genom digital lösning hos, Frilansdesigner under innevarande 30-dagarsperiod. Paus gäller från dag för sådant meddelande och i upp till sex månader. Efter sex månader måste dagarna användas för att inte gå förlorade.
3.4 Utöver olika Medlemskap, har båda parter rätt att när som helst säga upp Uppdrag meden månads uppsägningstid. Vid sådan uppsägning måste kund betala för Frilansdesigners arbete och kostnader till och med dagen för Uppdragets upphörande i enlighet med dessa Villkor.
3.5 Ångerrätt för konsument enligt distansavtalslagen gäller inte då tjänsterna anpassas specifikt efter kundens önskemål.

4. Immateriella rättigheter

4.1 Med undantag för eventuell tredjepartsprodukt, överlåter Frilansdesigner eventuell upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat Frilansdesigner genererar inom ramen för Uppdraget till kunden vid leverans.
4.2 Frilansdesigner har emellertid rätt att återanvända arbetsresultatet i anonymiserat skick i egen verksamhet eller för andra kunder.

5. Reklamation

5.1 Vid fel i Uppdragets utförande ska kunden skriftligen reklamera dessa snarast, dock senast 14 dagar efter det att kunden upptäckt eller bort upptäcka felet.
5.2 Brister kunden i sin reklamationsskyldighet enligt föregående stycke förverkas kundens rätt till skadestånd, prisavdrag eller annan påföljd i anledning av fel.
5.3 Frilansdesigner ska efter en reklamation enligt första stycket ovan få tillfälle att avhjälpa påtalat fel eller brist.
5.4 Om kunden ingått avtal med Frilansdesigner som konsument gäller istället de tvingande reglerna kring reklamation i konsumenttjänstlagen.

6. Forcemajeure, Ansvar och ansvarsbegränsning

6.1 Frilansdesigner är inte ansvarig gentemot kund för skada som uppkommit till följd av omständighet utanför Frilansdesigners kontroll eller till följd av oförutsedd omständighet, såsom bland annat sjukdom eller annan giltig frånvaro hos Frilansdesigner. Frilansdesigner är skyldig att meddela kund om förhindret så snart möjligt, men är inte skyldig att ta in en annan för att slutföra Uppdraget i tid. Kund har rätt att pausa Uppdraget under de dagar som Frilansdesigner har förhinder.
6.2 Frilansdesigner är inte ansvarig gentemot kund för skada som uppkommit till följd av att kund använt Frilansdesigners arbetsresultat i annat ändamål än för vilka det gavs. Inte heller är Frilansdesigner ansvarig gentemot tredje man för förlust eller skada som uppkommit till följd av att kund eller tredje man använt Frilansdesigners arbetsresultat. Avslutningsvis är Frilansdesigner inte ansvarig för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller kostnader för anlitande av annan konsult.
6.3 Frilansdesigners ansvar gentemot kund är begränsat till 40 000 kronor.
6.4 Kravet ska, för att kunna göras gällande, framställas inom skälig tid men inte senare än två månader efter den tidpunkt då kund fått kännedom (eller borde ha fått kännedom) om skadan. Kunds rätt att göra avtalsbrott gällande upphör sexmånader efter ett Uppdrags upphörande.

7. Övriga bestämmelser

7.1 Frilansdesigner kan komma att ändra dessa Villkor från tid till annan. Förändringar gäller endast i förhållande till Uppdrag som påbörjats efter det att den förändrade versionen har publicerats på Frilansdesigner.se.
7.2 Inför antagandet av och med anledning av Uppdraget kan Frilansdesigner komma att insamla, använda, överföra, lagra eller på annat sätt behandla information som kan avse en identifierad eller identifierbar fysisk person. Frilansdesigner åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med de krav som följer av gällande rätt.

© 2023 Frilansdesigner.se - Kopiering förbjuden.

Frilansdesigner.se Logotyp mot en mörk platta.